Zber vozidiel

Zber vozidiel

Ponúkame komplexné služby v oblasti zberu starých vozidiel 

Poskytujeme Vám  komplexné služby v oblasti zberu starých motorových vozidiel v spolupráci so spoločnosťou: KOV-NZPÚ. Staré vozidlo Vám preberieme priamo na našom stredisku . Na Políciu už nie je potrebné chodiť technické preukazy a evidenčné čísla ostávajú priamo u nás . V prípade že je Vaše vozidlo nepojazdné vieme si zabezpečiť jeho dopravu vlastnou odťahovacou službou za veľmi výhodných podmienok , buď bezplatne cez povinné zmluvné poistenie – ak je platná poistka , alebo priaznivou cenou za odťahovú službu …

 OBJEDNÁVKA NA ODVOZ STARÉHO VOZIDLA

Meno (povinné)

Priezvisko (povinné)

Dátum narodenia (povinné)

IČO - pri firme

Adresa - uvedená v tecnickom preukaze (povinné)

Značka vozidla - typ (povinné)

Evidenčné číslo / ŠPZ (povinné)

Číslo karosérie / VIN (povinné)

Dátum prvej evidencie - rok výroby (povinné)

Číslo Tech. preukazu + osvedčenia (povinné)

Pohotovostná - prevádzková hmotnosť (povinné)

Telefón / Mobil (povinné)

Farba (povinné)

Poznámka

Adresa kde sa vozidlo nachádza v prípade inej ako uvedenej

Súhlasím so spracovaním týchto údajov (povinné)
 ÁNO NIE

Mohlo by Vás zaujímať …

Čo sa považuje za kompletne staré vozidlo?

Kompletným starým vozidlom je podľa § 49 ods. 6 zákona o odpadoch staré vozidlo , ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje : motor , prevodovku , nápravu a karosériu …

Čo potrebujete?

Fyzická osoba

 • staré vozidlo
 • majiteľ alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • veľký a malý technický preukaz
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla – potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla

Fyzická osoba – dedič

 • staré vozidlo
 • osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla
 • osoba, na ktorú prešli povinnosti majiteľa starého vozidla alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • veľký a malý technický preukaz
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla – potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla

Právnická osoba

 • staré vozidlo
 • výpis z obchodného registra, kde je určený štatutárny zástupca
 • štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • pečiatku firmy
 • veľký a malý technický preukaz
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla – potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla

Leasingová spoločnosť

 • staré vozidlo
 • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla
 • osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla, resp. štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • v prípade splnomocnenia od leasingovej spoločnosti na firmu potrebujete pečiatku firmy a výpis z obchodného registra
 • veľký a malý technický preukaz
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla – potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla

Zmena v zákone o odpadoch

Podľa čl. 1 bod 59 zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváleného NR SR dňa 08.09.2009 zaniká s účinnosťou od 01.11.2009 povinnosť spracovateľov starých vozidiel vyplatiť držiteľovi starého vozidla, ktorý toto vozidlo odovzdá na spracovanie „motivačný“ príspevok 33,19 EUR v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. v jeho aktuálnom znení.

Link na celú správu: Recyklačný fond / oznam

aktualizované 31.10.2009

Odovzdanie starého vozidla spracovateľovi

DRŽITEĽ MOTOROVÉHO VOZIDLA V ZMYSLE §51 ZÁKONA O ODPADOCH č.223/2001 Z.z. A JEHO NOVIEL

DRŽITEĽ STARÉHO VOZIDLA ODOVZDÁ STARÉ VOZIDLO AUTORIZOVANÉMU SPRACOVATEĽOVI, ALEBO OSOBE VYKONÁVAJÚCEJ ZBER STARÝCH VOZIDIEL PODĽA §52. NA PRÍJME MU BUDE VYSTAVENÉ POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIE A NA ZÁKLADE TOHOTO POTVRDENIA, KTORÉ DRŽITEĽ STARÉHO VOZIDLA PREDLOŽÍ PRÍSLUŠNÉMU DOPRAVNÉMU INŠPEKTORÁTU BUDE STARÉ VOZIDLO VYRADENÉ Z EVIDENCIE.
Naša spoločnosť nevydáva potvrdenia o spracovaní vozidla bez toho aby ho majiteľ neodovzdal.

aktualizované 31.10.2009

Postup pri preberaní vozidla na spracovanie a následné odhlásenie z evidencie

Keď už ste sa rozhodli, že vaše staré vozidlo nechcete a najradšej by ste ho odhlásili, musíte ho dať ekologicky spracovať. Dopravíte ho k nám, alebo ho odtiahneme my, skontrolujeme pravosť výrobných čísel, ktoré musia súhlasiť s technickým preukazom a vystavíme potvrdenie o prevzatí vozidla na spracovanie.

Zber a spracovanie starých vozidiel, určených k odhláseniu z evidencie

Pre majiteľov starých vozidiel ponúkame zber a spracovanie starých vozidiel, určených k odhláseniu z evidencie.
Na to aby mohlo byť vozidlo vyradené z evidencie, ho musí majiteľ dať ekologicky spracovať.

Aby mohlo byť prijaté na spracovanie, musí splňať tieto podmienky:

 • vozidlo musí byť kompletné, technický stav nieje rozhodujúci
 • vozidlo nesmie mať pozmenené výrobné čísla karosérie – resp. podvozku a číslo musí byť zhodné s technickým preukazom
 • vozidlo môže odovzdať iba majiteľ resp. osoba splnomocnená k takémuto úkonu

Vyradenie vozidla z evidencie

Okresný dopravný inšpektorát, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o to jeho držiteľ alebo vlastník požiada.

Držiteľ vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný predložiť a odovzdať

 • vyplnenú žiadosť o zmenu,
 • osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • tabuľku s evidenčným číslom, alebo oznámenie o strate alebo krádeži tabuľky s evidenčným číslom, prípadne čestné vyhlásenie,
 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom  členskom štáte Európskej únie,
 • platný doklad totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
 • ak ide o organizáciu – výpis z obchodného registra / živnostenský list a pečiatka,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • kolok v hodnote 5 €.

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v zmluvnom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie dopravný inšpektorát vyradí také vozidlo z evidencie až po získaní informácie príslušného orgánu štátu, ktorý vozidlo eviduje. Okresný dopravný inšpektorát vyradí vozidlo z evidencie aj bez žiadosti držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ak prijal informáciu zo štátu, ktorý vozidlo eviduje.

Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte mimo Európskeho spoločenstva, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, je povinný predložiť potvrdenie príslušného orgánu štátu, do ktorého bolo vozidlo vyvezené.

Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.

O vyradení vozidla z evidencie vydá okresný dopravný inšpektorát jeho držiteľovi písomné potvrdenie. Ak o vyradenie vozidla z evidencie nemôže požiadať držiteľ vozidla, okresný dopravný inšpektorát vyradí vozidlo z evidencie, ak o to požiada vlastník vozidla.

Okresný dopravný inšpektorát rozhodne o vyradení vozidla z evidencie aj na návrh orgánu príslušného podľa zákona č. 171/1993 Z. .z. o Policajnom zbore ak sa potvrdí, že vozidlo má neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

Okresný dopravný inšpektorát, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o jeho trvalom vyradení z cestnej premávky rozhodol obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takého vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak to neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na náklady držiteľa vozidla.

Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ak sa opätovne schválila jeho technická spôsobilosť.