Dokumenty

AUTOVRAKY-POPRAD-TATRY, s.r.o. , Mlynica 1044 ,IČO : 47 079 517

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Článok 1
Zodpovednosť organizácie za chyby
Predávaná vec musí mať požadovanú, pripadne právnymi predpismi určenú akosť, množstvo, mieru a váhu a musí byť bez chýb, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
Za chyby, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim zodpovedá predávajúci. Pri použitých veciach nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli ich použitím, opotrebením, nesprávnym zásahom. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, kvôli ktorej sa dohodla nižšia cena.

Článok 2
Lehoty na uplatnenie reklamácie
Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku spotrebiteľom.
Reklamáciu je nutné uplatniť ihneď, ako sa chyba prejavila. Ak je tovar používaný s chybou a používanie zabráni odstráneniu chyby, reklamácia nebude uznaná. Právo zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná lehota, zanikne, ak sa v záručnej lehote neuplatnilo.

Článok 3
Miesto uplatnenia reklamácie
Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, v ktorej bol tovar zakúpený. Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.

Článok 4
Odstrániteľné chyby
Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo aby sa bezplatne, včas a riadne odstránila. Predávajúci je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu. Ak vec ešte nebola použitá môže kupujúci namiesto odstránenia chyby žiadať výmenu veci alebo ak sa chyba týka len súčasti vecí, výmenu súčasti.
Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti výrobku.
Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby do času, keď bol kupujúci po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej lehoty neráta. V prípade, že opravou utrpel vzhľad výrobku a nebola porušená jeho funkčnosť, je možné riešiť reklamáciu zľavou.

Článok 5
Neodstrániteľné chyby
Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné vec riadne vec riadne používať ako vec bez chyby má kupujúci právo:
a) na výmenu tovaru,
b) na vybavenie reklamácie zľavou,
c) zrušenie kúpnej zmluvy
Také isté práva má kupujúci, ak ide o odstrániteľné chyby, ale kupujúci nemôže pre opätovné chyby vec riadne používať. Opakovanou chybou sa rozumie chyba, ktorá sa zopakovala po druhej záručnej oprave.

Článok 6
Poskytovanie zľavy
Pri vybavovaní reklamácie so zľavou sa prihliadne na charakter chyby, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku užívania a možnosti jeho ďalšieho užívania. Na primeranú zľavu má kupujúci nárok, ak sa jedná o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci.

Článok 7
Alternatívne riešenie sporov
V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“/. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je (1.) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (2.) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Návrh kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie predávajúceho,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017
Martin Golein , konateľ